Föreningsutveckling utgör tillsammans med Fotbollsutveckling och Förbundsutveckling tre grundpelare i Svensk fotbolls strategi. Här presenteras strategisk inriktning, mål och aktiviteter för Föreningsutveckling, vilka ingår i Östergötlands Fotbollförbunds verksamhetsplan för perioden 2020-2022.

Strategisk inriktning

 • Stärka kompetensutveckling av ledare.
 • Föreningsutvecklingsåtgärder ska möjliggöra diplomerade föreningar.
 • Det ska finnas rätt tillgång till och kvalitet på anläggningar för att möjliggöra utveckling.
 • Främja föreningars arbete med demokrati, mångfald och jämställdhet samt Respekt i Fotboll.

Inriktningsmål

 • Östergötlands Fotbollförbund ska utveckla former för stöd till föreningarna inom distriktet så att föreningar kan starta och utvecklas

Mål

 • Öka antalet kvinnor i styrelser, kommittéer och arbetsgrupper.
 • Föreningar använder det digitala självskattningsverktyget för att göra en nulägesanalys/ medlemsundersökning genom Diplomerad Förening.
 • Barn- och ungdomsfotbollen ska vara självförsörjande när det gäller domarverksamhet.
 • Domaransvariga ska finnas i varje förening.

Initiativ och aktiviteter

 • ÖFF prioriterar arbetet med Diplomerad förening och fler föreningar arbetar med föreningsutveckling.
 • Fortsatt samverkan med SISU Idrottsutbildarna för att ge föreningar det stöd de behöver genom god samordning av processer/aktiviteter och idrottslyft.
 • Fortsätta med föreningsbesök och styrelse- och kommittémöten ute hos föreningarna.
 • ÖFF prioriterar arbetet med Plus 10 000.

Kontakt

Föreningsutvecklingskommittén(FöK) har ett huvudansvar för ett antal frågor där mer utförlig information finns under fliken "Föreningsutveckling". Har du frågor eller mer information om Föreningsutveckling. Kontakta Johan Thorén, ansvarig tjänsteperson för FöK, via johan.thoren@idrottostergotland.se.