Utmärkelser att söka

Östergötlands Fotbollförbund utdelar utmärkelser till personer och föreningar som erkänsla för mångårigt intresserat och uppoffrande arbete för främjandet av östgötsk och svensk fotbollsidrott.

Dessa utmärkelser är för personer:
1 Förtjänsttecken i guld 100 poäng alt 30 år
2 Förtjänsttecken i silver 75 poäng alt 20 år
3 ÖFF:s glasstatyett 50 poäng alt. 15 år
4 ÖFF:s diplom (ej inramat) 25 poäng alt 10 år
5 ÖFF:s diplom för ungdomsledare 5 år
För att erhålla förbundets utmärkelser skall sökande uppnå erforderliga poäng/år enligt nedanstående poängskala.
Till HEDERSORDFÖRANDE inom ÖFF kan utses person som har 20 års styrelsearbete varav minst 10 år som ordförande. Efter avgång ej möjlighet till återval. Innehavare av förtjänsttecken i guld.
Till HEDERSLEDAMOT inom ÖFF kan utses person som har 10 års styrelsearbete och är innehavare av förtjänsttecken i guld. Efter avgång finns ej möjlighet till återval.

Dessa utmärkelser avser föreningar:
A ÖFF:s 125-års plakett 125 år
B ÖFF:s vas 100 år
C Plakett i guld 75 år
D Plakett i silver 50 år
E ÖFF:s bordsflagga 25 år

För att erhålla någon av dessa utmärkelser skall föreningen haft fotbollsverksamhet minst hälften av det antal år som nämnts ovan.
Vid planinvigning utdelas en minnesgåva i form av en hästsko.
Inkomna förslag granskas och beslutas av ÖFF:s styrelse. Normer för ÖFF vad gäller representation och uppvaktningar vid föreningsjubiléer. Vid föreningsjubiléer representerar ÖFF vid; 25, 50, 75, 100 och 125 år.

Poängskala
1. Ordförande, sekreterare, kassör i förbunds-/förenings-/sektionsstyrelse 3 poäng per år

2. Övriga styrelseuppdrag, lagledaruppdrag, tränaruppdrag, materialförvaltare,domare, ledaruppdrag för ungdom, fast anställd personal inom fotbollsrörelsen, ÖFF-funktionär, kommittéuppdrag och revisorer. Här inkluderas även övriga som ÖFF:s styrelse finner jämbördiga. (För revisorer räknas endast 1 poäng/år). 2 poäng per år.
Högst 4 poäng per år får räknas för erhållande av utmärkelse.(Undantag, ÖFF-funktionärer högst 6 poäng).
Utmärkelser kan utdelas motsvarande poäng/år oavsett tidigare erhållna utmärkelser.

Ansökan om ÖFF:s utmärkelser för ledare och förening.

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta Bengt-Olov Andersson, mobil: 0708-828362
e-post: bengan.derby@bredband.net eller alternativt Carro Phalén på telefon 010-476 50 64 eller mejl carro.phalen@idrottostergotland.se